Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Γνωρίζοντας ἱστορία ἀντιλαμβάνεσαι ψυχραιμότερα τὰ σημερινὰ γεγονότα


anargyros61

Καὶ μὲ τὴν ἰδιότητά μου αὐτὴν τοῦ φερέλπιδος Ἱστορικοῦ, θὰ τονίσω κάτι:
Tὸν «μαῦρο» Αὔγουστο τοῦ 1922, ὅταν ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶχε καταῤῥεύση καὶ ὑποχωροῦσε ἄτακτα, μὲ ἐξαίρεση τὸ 5/42 τοῦ Πλαστῆρος, τὸ Ἀπόσπασμα Λούφα, τὴν Μεραρχία Ἱππικοῦ καὶ τὴν Ἀνεξάρτητη Μεραρχία, οἱ Τοῦρκοι στὶς μάχες ἐνικήθησαν παντοῦ. Μίαν ἀλήθεια ποὺ τὴν ἀγνοοῦν ὅλοι, γιατὶ οὐδεὶς Ἱστορικός, μὲ ἐξαίρεση τὸν Κ. Χατζηαντωνίου, στὸ βιβλίο του γιὰ τὴν  Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, (ἐκδ.ΠΕΛΑΣΓΟΣ) ἀναφέρει ὅτι ὅπου οἱ Ἑλληνικὲς μονάδες ἐσταμάτησαν κι ἐπολέμησαν, ἀπέκρουσαν τὶς τουρκικὲς ἐπιθέσεις, δίδοντας χρόνο σὲ ἄλλες μονάδες νὰ γλυτώσουν τὴν αἰχμαλωσία καὶ σὲ πρόσφυγες νὰ ἀποφύγουν τὸν ἐξανδραποδισμό.
Αὐτὸ ποὺ ἔμεινε στὴν σφαίρα τοῦ «θρύλου» ὅτι ὁ Κεμὰλ ἀπὸ τὸν ἀσύρματό του ἐκλιπαροῦσε τοὺς Ἕλληνες νὰ σταθοῦν να πολεμήσουν καὶ νὰ μὴν ντροπιάζουν τὴν Ἱστορία τῶν προγόνων τους, δείχνει νὰ φαντάζῃ ἀληθινὴ (ἂν καὶ οὐδέποτε ἀπεδείχθη) ὑπὸ τὸ ἑξῆς σκεπτικό:
Μέσα στὴν γενικὴ ἀποσύνθεση τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιᾶς Μικρᾶς Ἀσίας, ἦταν ἐμφανὲς ὅτι εἶχε κερδίσει τὸν ὑπερτριετῆ Πόλεμο, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἐπιτύχει κάποιαν νίκη ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες σὲ Μάχη. Τοῦ ἔλειπε ἡ εὐχαρίστησις τῆς Νίκης στὸ Πεδίο τῆς Τιμῆς.
Ὅπου ἐστέκοντο οἱ Ἕλληνες νὰ πολεμήσουν ἀπωθοῦσαν τὶς Μεραρχίες του. Ἐχασε μάλιστα καὶ Μέραρχο (τὸν Ῥεσὰτ Μπέη τῆς 57ης Τουρκικῆς Μεραρχίας), ὁ ὁποῖος ηὐτοκτόνησε ἐπειδὴ δὲν κατάφερε νὰ λυγίσῃ τὸ «Σειτὰν Ἀσκέρ» τοῦ Πλαστῆρος, τὸ 5/42, στὸ Ὕψωμα Ἐρικμὲν 1710.
Ἦταν θέμα τιμῆς γιὰ ἐκεῖνον νὰ ἐπιτύχῃ μία Νίκη στὸ πεδίο τῆς Μάχης ἀπέναντι στοὺς ῥακενδύτους καὶ προδωμένους Ἕλληνες στρατιῶτες. Κι ὅμως αὐτὴν τὴν χαρὰ δὲν τὴν πῆρε.
Ἀκόμη καὶ τὴν τελευταία στιγμή, στὴν θέση Σταυρὸς στὴν χερσόνησο τῆς Ἐρυθραίας, ὅταν οἱ τελευταῖοι στρατιῶτες ἐπεβιβάζοντο στὰ πλοῖα καὶ ἐκκένωναν ὁριστικὰ τὴν Ἰωνία, ὁ Πλαστῆρας ἐστάθηκε, ἐπολέμησε καὶ τοὺς ἐλιάνισε (οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἀναρτήσει Τιμητικὴ μαρμάρινη στήλη στὸν χῶρο αὐτῆς τῆς μάχης, χωρὶς βέβαια νὰ ἀναφέρουν ὅτι καὶ σὲ αὐτὴν τὴν μάχη ἡττήθησαν).Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν ἐπιμένω! Διαβᾶστε Ἱστορία! Θὰ σᾶς κάνη πιὸ ψυχραίμους στὴν ἀποκρυπτογράφηση τῶν γεγονότων ποὺ συμβαίνουν σήμερα! 

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος
Δημοσίευση σχολίου